Compensació de la desigualtat patrimonial en els processos de trencament familiar

La compensació econòmica per raó del treball, regulada a l’article 232-5 del vigent Codi Civil de Catalunya, i quin antecedent immediat el trobem a l’article 41 del derogat Codi de Família, és la mesura que avui ens ofereix el legislador català per pal•liar la desigualtat patrimonial que provoca l’extinció del règim econòmic matrimonial de separació de béns.

Projecte de reforma de la llei de propietat intel·lectual: motius, objectius i aspectes rellevants

El darrer mes de febrer, el Consell de Ministres va trametre a les Corts Generals un projecte de modificació parcial de la Llei de Propietat Intel·lectual. Si bé és cert que el que es fa realment necessari és una modificació o revisió global i integral de la legislació en aquesta matèria, també ho és que hi ha qüestions que exigeixen una resposta legal imminent i, per això, s’ha estimat oportú portar a terme aquesta modificació parcial.

Extinció dels contractes d’arrendament

L’EXTINCIÓ DELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT DE LOCAL DE NEGOCI SOTMESOS AL TEXT REFÓS DE LA LAU DEL 1964

ARRENDATARI PERSONA FÍSICA (Disposició Transitòria Tercera, apartat Tercer LAU 1994):

Els contractes d’arrendament en els que, a l’entrada de la LAU del 1994, l’arrendatari sigui persona física, només s’extingiran el 31/12/2014 si s’ha produït la subrogació del descendent.

El Tribunal Constitucional fixa un nou escenari per la prestació de viduïtat en les parelles de fet

El passat 11/03/2014, el Tribunal Constitucional, arrel de la qüestió de constitucionalitat plantejada per la Sala del Social del Tribunal Suprem, en relació amb el paràgraf cinquè de l’article 174.3 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, segons redacció donada per la Llei 40/2007, ha dictat Sentència per la que considera que el redactat de l’esmentat precepte suposa una vulneració de l’article 14 de la Constitució Espanyola.

La regulació dels delictes patrimonials entre familiars

En l’àmbit dels delictes patrimonials (furt, robatori amb força sobre les coses, estafa, apropiació indeguda, insolvència punible i danys), la “Família”, valorada com una institució fonamental de la nostra Societat, ha estat històricament protegida pel legislador penal, sota la màxima subjacent que “els draps bruts es renten  a casa”.

Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero (Modelo 720)

A raíz de la publicación de la Ley 7/2012, la llamada “ley antifraude”, se “modificó” entre otros la Ley 58/2003, General Tributaria, mediante la cual se introdujo el articulado respecto a la obligatoriedad de informar los bienes y derechos que los contribuyentes tienen en el extranjero, en determinados valores y circunstancias, desarrollado todo ello en el Reglamento General de actuaciones y procedimientos tributarios, Real Decreto 1065/2007.Este Real Decreto agrupa los diferentes bienes a declarar en tres categorías o bloques diferenciados, siendo la Orden HAP/72/2013, la que aprueba un único modelo, el 720, en el que se agrupan los tres tipos de bienes, así como la forma, plazo y condiciones de su presentación.

Modificació del tipus de gravàmen del ITPiAJD aplicable als arrendaments no subjectes a IVA, a partir de l’1 de febrer de 2014

La llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, ha modificat el tipus de gravamen del Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPiAJD) aplicable a Catalunya, a partir del dia 1 de febrer de 2014, per a la constitució d’arrendaments no subjectes a IVA, és a dir, els arrendaments d’habitatge, tant si s’han celebrat en document privat, com en document públic.

Real Decreto-Ley 3/2014 de 28 de febrero de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida

Con efectos sobre los contratos indefinidos efectuados desde el 25 de febrero de 2014, se aprueba una reducción de las cotizaciones empresariales por contingencias comunes.

Se pueden beneficiar de esta medida todas las empresas, con independencia de su tamaño, por la contratación estable de un nuevo trabajador, independientemente de su edad, tanto si la contratación es a jornada completa como a tiempo parcial.