Instrucción de la DGRN sobre el registro de prestadores de servicios a sociedades en el Registro Mercantil

Con fecha 4 de septiembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Instrucción de 30 de agosto de 2019, de La Dirección general de los Registros y de Notariado, sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas profesionales que prestan servicios descritos en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LPBC).

La Inspecció de Treball, en lluita contra la contractació laboral fraudulenta

La Inspecció de Treball ha publicat la Instrucció núm. 4/2019, de 7 d’agost de 2019, sobre l’aprovació de plans de xoc contra la contractació fraudulenta i contra l’ús irregular del contracte a temps parcial.

En primer lloc, la Instrucció tracta el Pla de xoc contra el frau en la contractació temporal, que té com a objectiu analitzar les dades disponibles sobre els contractes temporals que s’hagin pogut subscriure de forma fraudulenta o amb superació dels límits temporals de durada que estableix l’Estatut dels Treballadors. 

A més, un cop detectats aquests contractes temporals fraudulents, procedirà a regularitzar-los.

Atents a les novetats judicials respecte l’IRPH

El passat 10 de setembre es van fer públiques les Conclusions de l’Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre l’IRPH, índex de referència que les entitats financeres utilitzaven per a establir el tipus d’interès dels préstecs amb garantia hipotecaria i que va ser molt utilitzat entre els anys 90 i 2010.

Possibles errors davant el registre de la jornada laboral

El passat 12 de maig va entrar en vigor l’obligació del registre de la jornada laboral de tots els treballadors.

Tot i que és un dels temes d’actualitat i els mitjans de comunicació li han donat una gran rellevància, el dia a dia de la seva aplicació fa que apareguin dubtes entorn a la forma d’aquest i a les possibles exigències en cas d’inspecció per part de l’autoritat laboral.

DECRET LLEI 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge

El darrer mes de maig va entrar en vigor a Catalunya un Decret Llei que preveu l’adopció de mesures urgents per tal de contenir el preu de les rendes de lloguer d’habitatges. Com és notori, per diverses circumstàncies s’està observant novament un increment important de les rendes de lloguer d’habitatge, especialment a la ciutat de Barcelona i a la seva àrea d’influència.

Actualitzacions normatives per naixement, adopció o acolliment legal

A partir de l’entrada en vigor del Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, s’estableixen modificacions destacables del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors que ens agradaria esmentar.