Darrera sentència del tribunal suprem en relació al control de les comunicacions per E-Mai...

El Tribunal Suprem, en sentència de 17 de març de 2017, incideix novament en la rellevància  que les empreses es dotin d’unes normes d’ús dels mitjans de treball informàtics facilitats per la pròpia empresa, a fi que posteriors mesures de control puguin tenir el corresponent valor probatori en cas que es detectés amb les mateixes algun incompliment de les obligacions laborals per part del treballador. L’exercici de les facultats de control per part de l’empresa, en concret en la utilització dels mitjans telemàtics, ha de realitzar-se de forma que garanteixi el respecte...

L’impost del sucre (impost sobre begudes ensucrades envasades)

El Parlament de Catalunya, en sessió del 22 de març, va aprovar la Llei 5/2017 de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que conté tot un seguit de modificacions de diverses normes i, a més a més, crea un nou impost: el conegut com l’impost del sucre. Estem novament davant una tècnica legislativa més que criticable i que és habitual, consistent en incloure en una mateixa disposició legal, mesures de caire molt diferent, incloent modificacions de matèries molt diverses, creant noves taxes i, en aquest cas concret, creant aquest nou i controvertit...

Las bolsas gratis en los establecimientos de Cataluña se acabaron

El pasado jueves 30 de marzo salió publicada en el DOGC la Ley 5/2017, que modifica, entre otras, la Ley reguladora de los residuos (texto refundido aprobado por Decreto legislativo 1/2009, de 21 de julio), que obliga a los establecimientos comerciales a cobrar a los usuarios las bolsas de plástico de asas, cualquiera que sea el material plástico utilizado, ya se trate de plástico en general, de plástico oxodegradable y de plástico biodegradable, dicha prohibición se extiende a servicios de reparto a domicilio y los incumplimientos serán sancionados con multas. Existen...

Más sobre el registro de la jornada

Nuevamente os recordamos la obligación legal del registro de la jornada de trabajo a los efectos laborales y de Seguridad Social. Por ello, y con motivo de las numerosas actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el cumplimiento de registro de jornadas de los contratos, y con el objetivo de detectar contratos con jornada no ajustadas a las horas realizadas y la falta de abono y cotización de horas complementarias o extras, os recordamos la obligatoriedad de tener un registro de jornada de vuestros empleados/as. La regulación legal contenida en el...

Sessió informativa CLÀUSULES SÒL

ADVISORIA convoca una sessió informativa dirigida als clients que puguin estar afectats per les CLÀUSULES SÒL així com altres disfuncions en la seva hipoteca, arran de la publicació del Reial Decret-Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusula sòl. En la trobada s’exposaran, entre d’altres que siguin d’interès, els següents punts: Valoració del Reial Decret-Llei que regula el procediment extra judicial de reclamació de clàusula sòl. Recomanacions sobre les actuacions a seguir. Possibilitat de reclamar les despeses de...

Ja estem incorporats al Sistema de Liquidació Directa

Des d’aquest mes de desembre, totes les empreses a les que ADVISORIA gestiona el pagament de la Seguretat Social s’incorporen de forma obligatòria al nou sistema de Liquidació Directa per realitzar les liquidacions mensuals. La principal novetat és que a partir d’ara serà la pròpia Tresoreria qui calcularà els imports a liquidar per les empreses en base a les dades de les que disposa (número de treballadors, tipus de contracte, bonificacions) les dades que li són comunicades per l’INSS i les Mútues d’Accident de Treball i per últim, les dades comunicades per les...