Canvis en l’Impost sobre les estades en establiments turístics

El passat dia 15 de juny de 2017 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret 60/2017, de 13 de juny, pel qual es modifica el Reglament de l’Impost sobre les estades en establiments turístics aprovat pel Decret 129/2012, de 9 d’octubre. D’entre les modificacions efectuades, destaca la introducció de nous supòsits d’exempció i, en l’àmbit de la gestió de l’Impost, la incorporació de figures com la de l’assistent tributari i la de l’agent col·laborador. Es modifica el període de liquidació de l’Impost, ara trimestral, a fixar-lo en dos períodes...

L’impost sobre l’increment dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal)

Si bé el Tribunal Constitucional ja s’havia pronunciat respecte d’aquest impost, aquest pronunciament no era extensible a tot el territori de l’estat, ja que les primeres resolucions es pronunciaven respecte de la normativa pròpia del País Basc. En data 11 de maig d’enguany, el Tribunal Constitucional ha dictat una nova sentència per raó de la qual, ara sí, es declaren inconstitucionals determinats preceptes de la llei reguladora de les Hisendes Locals, que sí és d’aplicació a tot l’estat. Aquests concrets articles que han estat objecte de declaració...

¿Cuál es el plazo para tramitar el alta de los trabajadores?

El plazo que tienen las empresas para tramitar las altas en la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena acaba antes del inicio efectivo de la prestación de servicios. Y “antes” quiere decir “previamente”, no el mismo día que empieza a trabajar, teniendo en cuenta además que al tramitarse telemáticamente con el Sistema RED queda constancia de la hora del alta y, esa hora, debe ser siempre anterior al comienzo de la prestación de servicios. Si una inspección de trabajo visita su centro de trabajo, todos los trabajadores que el inspector considere que están...

Campanya Renda i Patrimoni 2016

El passat 5 d’abril va començar la Campanya de la Renda i del Patrimoni corresponent a l’exercici 2016. Una campanya sense grans modificacions normatives ja que gairebé no hi ha hagut activitat legislativa per part d’un Govern Estatal que ha romàs en funcions durant la major part de l’exercici. Les dates clau de la Campanya són: • 5 d’ Abril. Inici de la campanya. Disponibles els serveis telemàtics i el servei telefònic d’informació de la Renda. Inici del termini de presentació de declaracions via telemàtica. • 4 de Maig. Inici del servei de concertació de...

ADVISORIA renova, per segon any consecutiu, el conveni amb l’Associació d’Apartaments Turí...

El conseller delegat d’ADVISORIA, Ivo Florenza i el president d’Apartur, David Riba, han renovat el conveni de col·laboració un any més. La signatura inicial es va fer a finals de l’any 2014 i el vincle empresarial s’ha renovat periòdicament cada any. El compromís continua intacte i l’acord implica que ADVISORIA ofereix a les empreses que formen part d’APARTUR els serveis d’assessorament fiscal, comptable, laboral i serveis jurídics en l’àmbit civil, laboral i mercantil de forma exclusiva i amb avantatges. Apartur ofereix a les empreses associades una borsa de treball,...

Las empresas deberán justificar los gastos por dietas y desplazamientos de sus trabajadore...

El Reglamento que regula el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas prevé una excepción de gravamen para aquellas dietas y demás asignaciones para gastos de locomoción y manutención cuyos importes no superen los límites establecidos. Hasta ahora era el trabajador quien, ante una comprobación tributaria, debía acreditar los importes percibidos por la empresa por gastos de locomoción, manutención y estancia. Era el trabajador quien ostentaba la carga de la prueba para la aplicación de la exención. El Fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sentencia...