Els accionistes de Bankia poden recuperar els diners

Els accionistes de Bankia poden recuperar els diners

Els clients afectats per la comercialització de participacions preferents i obligacions subordinades que han demandat a les entitats bancàries amb el suport jurídic dels professionals d’ADVISORIA han obtingut, fins a dia d’avui, sentències favorables. Ara, a més, s’obre una nova possibilitat de recuperar els diners invertits per aquells clients de BANKIA que varen adquirir accions de l’entitat abans de la seva sortida a Borsa, que es va produir el 20 de juliol del 2011.

Visats de residència per inversors estrangers

La recent Llei 14/2013, de 27 de setembre, “de apoyo a los emprendedores y su internacionalización” ha suposat un canvi per a tots aquells estrangers que vulguin invertir a Espanya el seu capital, concedint-los un visat d’estància, o en el seu cas, de residència, si es compleix un d’aquests requisits:

  • Inversió inicial per un valor igual o superior a dos milions d’euros en títols de deute públic espanyol, o per un valor igual o superior a un milió d’euros en accions o participacions socials d’una empresa nacional, o dipòsits bancaris en entitats financeres espanyoles.

Extinció dels contractes d’arrendament

L’EXTINCIÓ DELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT DE LOCAL DE NEGOCI SOTMESOS AL TEXT REFÓS DE LA LAU DEL 1964

ARRENDATARI PERSONA FÍSICA (Disposició Transitòria Tercera, apartat Tercer LAU 1994):

Els contractes d’arrendament en els que, a l’entrada de la LAU del 1994, l’arrendatari sigui persona física, només s’extingiran el 31/12/2014 si s’ha produït la subrogació del descendent.

Modificació del tipus de gravàmen del ITPiAJD aplicable als arrendaments no subjectes a IVA, a partir de l’1 de febrer de 2014

La llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, ha modificat el tipus de gravamen del Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPiAJD) aplicable a Catalunya, a partir del dia 1 de febrer de 2014, per a la constitució d’arrendaments no subjectes a IVA, és a dir, els arrendaments d’habitatge, tant si s’han celebrat en document privat, com en document públic.