Se li retira la pensió d’aliments a una “nini” major d’edat

ADVISORIA ha aconseguit que l’Audiència Provincial de Barcelona hagi declarat extingida la pensió d’aliments que un pare venia obligat a abonar mensualment a favor de la seva filla major d’edat perquè aquesta, tot i no tenir ingressos propis, tal i com estableix la normativa aplicable, ni treballava ni estudiava, el que popularment es coneix com a un/a “nini”. Així doncs, tot i que la normativa aplicable exigeix que els cònjuges amb qui els fills no convisquin hauran d’abonar la pensió d’aliments a favor dels fills majors d’edat fins que aquests no...
Complement per mares que es jubilin

Complement per mares que es jubilin

El Ple del Congrés dels Diputats va aprovar, el darrer mes de setembre, la creació d’un nou complement de les pensions per les dones amb fills que es jubilin a partir de gener del 2016. La Llei General de la Seguretat Social es modificarà perquè es reconegui un complement de la pensió contributiva, ja sigui de jubilació, de viduïtat o incapacitat permanent. Aquest consistirà en un increment de la quantia de la pensió resultant de la dona en un percentatge que variarà entre el 5% i el 15% en funció dels fills que hagi tingut o adoptat. En concret, l’augment de la pensió...

La pensió de viduïtat en cas de separació judicial o divorci

Per a ser beneficiari de la pensió de viduïtat en cas de separació judicial o divorci s’han d’acomplir varis requisits que varien en funció de si la indicada separació judicial o divorci es va produir amb anterioritat o amb posterioritat a l’1 de gener del 2008. Així doncs, en aquells supòsits en els que la separació judicial o el divorci sigui anterior a l’1 de gener del 2008, però la defunció sigui posterior a dita data, el primer requisit que s’exigeix al beneficiari de la pensió de viduïtat és que el mateix no hagi contret noves núpcies ni parella de fet....