DECRET LLEI 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge

El darrer mes de maig va entrar en vigor a Catalunya un Decret Llei que preveu l’adopció de mesures urgents per tal de contenir el preu de les rendes de lloguer d’habitatges. Com és notori, per diverses circumstàncies s’està observant novament un increment important de les rendes de lloguer d’habitatge, especialment a la ciutat de Barcelona i a la seva àrea d’influència.

L’impost sobre l’increment dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal)

Si bé el Tribunal Constitucional ja s’havia pronunciat respecte d’aquest impost, aquest pronunciament no era extensible a tot el territori de l’estat, ja que les primeres resolucions es pronunciaven respecte de la normativa pròpia del País Basc.

En data 11 de maig d’enguany, el Tribunal Constitucional ha dictat una nova sentència per raó de la qual, ara sí, es declaren inconstitucionals determinats preceptes de la llei reguladora de les Hisendes Locals, que sí és d’aplicació a tot l’estat.

L’impost del sucre (impost sobre begudes ensucrades envasades)

El Parlament de Catalunya, en sessió del 22 de març, va aprovar la Llei 5/2017 de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que conté tot un seguit de modificacions de diverses normes i, a més a més, crea un nou impost: el conegut com l’impost del sucre.

Pagament de l’IBI en les compra vendes

En les operacions de compra venda d’immobles urbans és recurrent el dubte que es planteja als venedors sobre la forma de pagament de l’IBI. El dubte en concret consisteix en si el venedor, sigui quin sigui el mes de l’any en el que vengui, ha de fer pagament de la totalitat de la quota de l’Impost Sobre Béns Immobles (IBI).

Polèmica sobre l’impost de Plusvàlua: possibilitat d’anul·lació de liquidacions i recuperació de l’import abonat

L’Impost municipal de plusvàlua (Impost Sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) és un tribut local que grava l’increment que –teòricament- experimenten els immobles entre dues transmissions, és a dir, des que s’adquireixen fins que es tornen a transmetre, i es merita, és a dir, sorgeix l’obligació de pagament, en el moment de la transmissió, entenent transmissió en sentit ampli doncs l’impost es fa efectiu tant per transmissions entre vius (per exemple en compra vendes) com en casos de successions, i l’obligat a pagar-lo és el transmitent, doncs és el que ha tingut en el seu poder l’immoble i, per tant –teòricament- en el moment de la transmissió obté un benefici per raó del increment de valor.

Seguretat Jurídica en l’ús de les noves tecnologies

Són evidents i innombrables els avantatges que les noves tecnologies aporten tant a empreses i prestadors de serveis, com als seus clients i usuaris, però també és cert que la seva utilització generalitzada, implica també riscos que determinen que sigui molt convenient implantar totes aquelles mesures, de tot ordre, que resultin convenients  per dotar de la deguda protecció la informació que es publica i difon, per tal, no només de donar compliment a la normativa vigent, sinó per tal generar la suficient confiança en l’usuari de serveis prestats mitjançant les noves tecnologies, amb l’objecte final que l’empresa i el prestador de serveis puguin optimitzar-ne el seu ús.

Modificacións en la legislació de consumidors en relació a les transaccions fora dels establiments comercials

Amb l’objectiu principal de protegir de forma adequada els drets dels consumidors, i per tal d’igualar i harmonitzar la seva situació en l’àmbit de la Unió Europea, s’ha modificat recentment la llei de consumidors i usuaris, tot incorporant al text vigent el contingut de normativa i resolucions judicials europees al respecte.

Projecte de reforma de la llei de propietat intel·lectual: motius, objectius i aspectes rellevants

El darrer mes de febrer, el Consell de Ministres va trametre a les Corts Generals un projecte de modificació parcial de la Llei de Propietat Intel·lectual. Si bé és cert que el que es fa realment necessari és una modificació o revisió global i integral de la legislació en aquesta matèria, també ho és que hi ha qüestions que exigeixen una resposta legal imminent i, per això, s’ha estimat oportú portar a terme aquesta modificació parcial.

Prevencions legals en el comerç electrònic

El comerç electrònic va imposant-se cada cop més com una modalitat àgil i ràpida de transmissions de béns i de prestació de serveis per raó dels avantatges de tot tipus que ofereix a les petites empreses, en constituir un mètode assequible tant per ampliar mercat, com per optimitzar recursos, com per fidelitzar clientela.

Accidents per mal estat de la via pública

Procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració

La manca de recursos econòmics de les administracions, especialment dels ajuntaments, determina que cada cop incompleixin més sovint amb les seves obligacions de manteniment i conservació del paviment de carrers i places i, en general, de tot el mobiliari urbà, el que determina que resulti més evident la seva degradació i mal estat, amb esvorancs, peces escantonades o malmeses, paviment lliscant, i tantes altres incidències que afecten la seguretat, sobretot dels vianants.