Indefinits versus temporals

De vegades sorprèn la facilitat que tenim en aquest país per fer un gra massa o, en ocasions, fer veure que ens ve de nou quelcom amb el convivim a diari. Això és també el que passa amb la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14 de setembre passat. Aquesta sentència resol una qüestió prejudicial específica en un cas concret, formulada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en relació a una empleada del Ministeri de Defensa que abans de veure com li extingien el seu contracte va estar treballant com a INTERINA ininterrompudament durant més de 9...

Duros a quatre pessetes: Indemnització acomiadament

Aquesta sentència resol una qüestió perjudicial específica, en un cas concret, formulada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid en relació a una empleada del ministeri de defensa que abans de veure com li extingien el seu contracte va estar treballant com a interina ininterrompudament durant més de nou anys. El tribunal, en una sentència una mica confusa, critica el sentit de part de la legislació espanyola, que qualifica com a insuficientment descriptiva. Quin descobriment! I el que es diu és que quan no hi ha diferències en l’extinció dels contractes entre...

Tombarelles amb les taxes judicials: ara sentència del Tribunal Constitucional de 21/07/20...

Ni si, ni no, sinó tot el contrari. Aquest innocent joc de paraules de la meva infantesa és el primer que em ve al cap quan sento parlar de la serpentejant regulació de les taxes judicials, que a Catalunya les tenim per partida doble, ja que, com diu aquest “consell de savis” que s’anomena Tribunal Constitucional, no és el mateix l’Administració de Justícia, competència exclusiva de l’Estat, que l’administració dels recursos destinats a l’Administració de Justícia. Doncs això, ni si, ni no, sinó…. Les taxes, tan combatudes...

Prestacions pels pares amb fills que pateixen malalties greus

A la vida es donen fets que ens situen en posicions que mai voldríem ser-hi. Tots sabem que tot allò que afecti als nostres fills provoca en els pares un efecte amplificat, de felicitat o de patiment. Una d’aquestes situacions, potser la pitjor de totes, és viure una malaltia greu d’un fill o filla. La prestació econòmica per cura de menors (fills, evidentment adoptats o no, o acollits, als que ens referirem indistintament com a fills) afectats per càncer o una altra malaltia greu pretén compensar la disminució del nivell d’ingressos que ocasionarà als pares/mares...

El Tribunal Constitucional fixa un nou escenari per la prestació de viduïtat en les parell...

El passat 11/03/2014, el Tribunal Constitucional, arrel de la qüestió de constitucionalitat plantejada per la Sala del Social del Tribunal Suprem, en relació amb el paràgraf cinquè de l’article 174.3 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, segons redacció donada per la Llei 40/2007, ha dictat Sentència per la que considera que el redactat de l’esmentat precepte suposa una vulneració de l’article 14 de la Constitució Espanyola. La norma qüestionada estableix que: “En las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio, cumpliéndose...