La cessió d’habitatges turístics s’ha d’informar?

El passat 31 de maig es va aprovar el model 179 de declaració informativa trimestral de la cessió de l’ús d’habitatges amb usos turístics, i es van establir les condicions i el procediment per a la seva presentació. Aquesta declaració és d’aplicació a les cessions d’habitatges amb finalitats turístiques realitzades a partir de l’1 de gener del 2018, i estan obligats a presentar-la les persones o entitats que donin el servei d’intermediació entre les dues parts, ja sigui a títol onerós o gratuïtament. En particular estan obligats a presentar-lo les persones o entitats que,...

Una segona oportunitat descafeïnada

El passat 28 de febrer de 2015 es va publicar en el BOE el Real Decreto-Ley, 1/2015, de 27 de febrer, anomenat de “mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras mediadas de orden social” pel que es modifiquen determinades lleis, i en el que es regula l’anomenada segona oportunitat, els acords extrajudicials i altres mesures. L’anomenada segona oportunitat, a través de la reforma de la Ley 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, persegueix que una persona física, malgrat un fracàs econòmic empresarial o personal, tingui la possibilitat d’encarrilar...

Nous canvis en l’impost de successions

La Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el passat 30 de gener, va venir a modificar parcialment la Llei 19/2010, de regulació de l’Impost sobre Successions i Donacions. Aquesta nova regulació de l’Impost sobre Successions no ha suposat un canvi substancial en el tractament de l’impost ni suposarà tornar a la situació anterior a l’any 2010, en la que aquest impost comportava, en molts supòsits, una important càrrega fiscal i, en tots els supòsits,...

Millor control en els procediments de contractació amb l’administració

Determinades Directives Europees van establir l’obligatorietat dels estats membres de la Unió Europea de crear un òrgan independent competent per conèixer els recursos en matèria de contractació pública. En l’àmbit de les comunitats autònomes aquestes poden crear un òrgan independent, unipersonal o col•legiat per resoldre els recursos especials en matèria de contractació. A l’any 2011, a Catalunya es va crear l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, com a òrgan administratiu unipersonal especialitzat que actuà amb plena independència funcional en...