Actualitzacions normatives per naixement, adopció o acolliment legal

A partir de l’entrada en vigor del Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, s’estableixen modificacions destacables del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors que ens agradaria esmentar. Aquestes novetats cerquen arribar a la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes. En el següent article volem fer una petita esmena de les novetats en matèria laboral davant de les situacions de naixement, adopció, guarda amb fi d’adopció o...

Novetats 2019 per als treballadors autònoms

Amb l’entrada del nou any arriben novetats en matèria laboral. Aquestes novetats han vingut acompanyades del RD- Ley 28/2018, de 28 de desembre, de Medidas urgentes en materia social, laboral, empleo y para la revalorización de las pensiones públicas. En aquest article, la graduada en Relacions Laborals Carla Domene fa un repàs de les mesures més notables per a autònoms per aquest 2019. Tipus de cotització treballadors autònoms La Base mínima s’estableix en 944,40€ mensuals, mentre que per a la base màxima s’estableix un màxim de 4.070,10 euros mensuals. La base mínima...