Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: Novetats en matèria de despeses deduïbles en la determinació del Rendiment Net de les activitats econòmiques en règim d’estimació directa

Una de les novetats és que les despeses de subministraments derivades del treball en el propi habitatge, quan el contribuent afecti parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l’activitat econòmica, les despeses de subministraments d’aquest habitatge (com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet) resultaran deduïbles en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, llevat que es provi un percentatge superior o inferior.

Campanya Renda i Patrimoni 2016

El passat 5 d’abril va començar la Campanya de la Renda i del Patrimoni corresponent a l’exercici 2016. Una campanya sense grans modificacions normatives ja que gairebé no hi ha hagut activitat legislativa per part d’un Govern Estatal que ha romàs en funcions durant la major part de l’exercici.

Com tributar degudament en la Declaració de la Renda les quantitats percebudes per la Nul·litat d’una “Clàusula Sòl”

Fa uns dies, una amiga em comentava que havia aconseguit del seu banc, amb qui té contractat un préstec hipotecari per a l’adquisició del seu habitatge habitual, la devolució en 2016 de tots els interessos abonats en excés des del 9 de maig de 2013 (data de la famosa Sentència dictada pel Tribunal Suprem nº STS 1916/2013), per l’aplicació indeguda d’una determinada clàusula limitadora del tipus d’interès variable: l’anomenada “Clàusula Sòl”.

L’Agència Tributària potenciarà la lluita contra l’economia submergida i la investigació de patrimonis i rendes a l’exterior durant tot aquest 2016

El passat 22 de febrer de 2016, l’Agència Tributària Espanyola va publicar en la seva pàgina web les Directrius Principals del Pla Anual de Control Tributari, que pretén aplicar durant tot aquest exercici 2016.

Anàlisi sobre les despeses deduïbles dels autònoms

En aquest article em vull centrar en analitzar les despeses fiscalment deduïbles que poden desgravar aquells contribuents autònoms (persones físiques) que tributen en el règim d’estimació directa, tant en la modalitat normal com en la simplificada, la més habitual. En bona part coincideixen amb les despeses desgravables en l’Impost de Societats, encara que existeixen algunes diferències.

Reforma Fiscal 2015: Novetats de l’IRPF

Es limita l’exempció de les indemnitzacions per acomiadament del treballador a 180.000€ amb caràcter global. Aquest límit serà aplicable:

  1. A les indemnitzacions per acomiadaments produïts des de l’1 d’agost del 2014 (inclusivament)
  2. En el cas de cessaments derivats d’un ERO, s’aplicarà a aquells que no hagin estat aprovats o comunicats a l’autoritat laboral abans de l’01.08.2014.