Novedades en la inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variación de datos de trabajadores en la Seguridad Social

Con la publicación el pasado 25 de julio del Real Decreto 708/2015, se modifican los términos del reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.

La solicitud de inscripción del empresario deberá contener el código de convenio colectivo aplicable.

Polèmica sobre l’impost de Plusvàlua: possibilitat d’anul·lació de liquidacions i recuperació de l’import abonat

L’Impost municipal de plusvàlua (Impost Sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) és un tribut local que grava l’increment que –teòricament- experimenten els immobles entre dues transmissions, és a dir, des que s’adquireixen fins que es tornen a transmetre, i es merita, és a dir, sorgeix l’obligació de pagament, en el moment de la transmissió, entenent transmissió en sentit ampli doncs l’impost es fa efectiu tant per transmissions entre vius (per exemple en compra vendes) com en casos de successions, i l’obligat a pagar-lo és el transmitent, doncs és el que ha tingut en el seu poder l’immoble i, per tant –teòricament- en el moment de la transmissió obté un benefici per raó del increment de valor.

Anàlisi sobre les despeses deduïbles dels autònoms

En aquest article em vull centrar en analitzar les despeses fiscalment deduïbles que poden desgravar aquells contribuents autònoms (persones físiques) que tributen en el règim d’estimació directa, tant en la modalitat normal com en la simplificada, la més habitual. En bona part coincideixen amb les despeses desgravables en l’Impost de Societats, encara que existeixen algunes diferències.