Seguretat Jurídica en l’ús de les noves tecnologies

Són evidents i innombrables els avantatges que les noves tecnologies aporten tant a empreses i prestadors de serveis, com als seus clients i usuaris, però també és cert que la seva utilització generalitzada, implica també riscos que determinen que sigui molt convenient implantar totes aquelles mesures, de tot ordre, que resultin convenients  per dotar de la deguda protecció la informació que es publica i difon, per tal, no només de donar compliment a la normativa vigent, sinó per tal generar la suficient confiança en l’usuari de serveis prestats mitjançant les noves tecnologies, amb l’objecte final que l’empresa i el prestador de serveis puguin optimitzar-ne el seu ús.

L’espai del client: ARCA, serveis ambientals gestiona i tracta els residus d’un gran nombre de municipis del Maresme

ARCA, serveis ambientals és una empresa que va néixer l’any 1997 amb l’objectiu de millorar les possibilitats d’accés al mercat de treball de persones amb discapacitat, en situació de marginació o perill d’exclusió social i/o laboral. Els seus programes d’inserció laboral se centren en dos grans àmbits empresarials com són la gestió dels residus i la construcció i rehabilitació.