Compensació de la desigualtat patrimonial en els processos de trencament familiar

La compensació econòmica per raó del treball, regulada a l’article 232-5 del vigent Codi Civil de Catalunya, i quin antecedent immediat el trobem a l’article 41 del derogat Codi de Família, és la mesura que avui ens ofereix el legislador català per pal•liar la desigualtat patrimonial que provoca l’extinció del règim econòmic matrimonial de separació de béns.

Projecte de reforma de la llei de propietat intel·lectual: motius, objectius i aspectes rellevants

El darrer mes de febrer, el Consell de Ministres va trametre a les Corts Generals un projecte de modificació parcial de la Llei de Propietat Intel·lectual. Si bé és cert que el que es fa realment necessari és una modificació o revisió global i integral de la legislació en aquesta matèria, també ho és que hi ha qüestions que exigeixen una resposta legal imminent i, per això, s’ha estimat oportú portar a terme aquesta modificació parcial.