Extinció dels contractes d’arrendament

L’EXTINCIÓ DELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT DE LOCAL DE NEGOCI SOTMESOS AL TEXT REFÓS DE LA LAU DEL 1964

ARRENDATARI PERSONA FÍSICA (Disposició Transitòria Tercera, apartat Tercer LAU 1994):

Els contractes d’arrendament en els que, a l’entrada de la LAU del 1994, l’arrendatari sigui persona física, només s’extingiran el 31/12/2014 si s’ha produït la subrogació del descendent.

El Tribunal Constitucional fixa un nou escenari per la prestació de viduïtat en les parelles de fet

El passat 11/03/2014, el Tribunal Constitucional, arrel de la qüestió de constitucionalitat plantejada per la Sala del Social del Tribunal Suprem, en relació amb el paràgraf cinquè de l’article 174.3 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, segons redacció donada per la Llei 40/2007, ha dictat Sentència per la que considera que el redactat de l’esmentat precepte suposa una vulneració de l’article 14 de la Constitució Espanyola.

La regulació dels delictes patrimonials entre familiars

En l’àmbit dels delictes patrimonials (furt, robatori amb força sobre les coses, estafa, apropiació indeguda, insolvència punible i danys), la “Família”, valorada com una institució fonamental de la nostra Societat, ha estat històricament protegida pel legislador penal, sota la màxima subjacent que “els draps bruts es renten  a casa”.